Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel VI
 
Spelet
 
DEL 1 - TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
AVDELNING 1 - KORREKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
41. Spelets början
A. Första utspel med bildsidan nedåt
B. Återgivande av budgivning och frågor
C. Utspelskortet vänds upp
D. Träkarlens hand
42. Träkarlens rättigheter
A. Absoluta rättigheter
B. Rättigheter som kan förloras
43. Begränsning av träkarlens rättigheter
A. Begränsningar
B. Bestraffning för överträdelse av begränsningarna
44. Spelets genomförande
A. Utspel till ett stick
B. Påspel
C. Skyldighet att bekänna färg
D. Oförmåga att bekänna färg
E. Stick som innehåller trumf
F. Stick som inte innehåller trumf
G. Utspel till följande stick
45. Spelat kort
A. Spel av kort från handen
B. Spel av kort från träkarlen
C. Kort som måste spelas
D. Träkarlen spelar fel kort
E. Femte kort i ett stick
F. Träkarlen antyder ett kort
G. Vända spelat kort
AVDELNING 2 - REGELBROTT
46. Ofullständig eller felaktig begäran av kort från träkarlen
A. Korrekt avgivande av kort från träkarlen
B. Ofullständig eller felaktig begäran
47. Återtagande av spelat kort
A. För att åtlyda en bestraffning
B. För att korrigera ett regelstridigt ut- eller påspel
C. För att ändra ett oavsiktligt angivande
D. Efter en motståndares ändrade ut- eller påspel
E. Efter en felaktig upplysning
F. Regelstridigt återtagande
DEL 2 - STRAFFKORT
48. När spelförarens kort visas
A. Spelföraren visar ett kort
B. Spelföraren lägger upp sina kort
49. När en motspelares kort visas
50. Behandling av straffkort
A. Straffkortet ligger kvar uppvänt
B. Stort eller litet straffkort?
C. Bestämmelser för litet straffkort
D. Bestämmelser för stort straffkort
51. Två eller fler straffkort
A. Den felande skall spela ut eller på
B. Den felandes partner skall spela ut eller på
52. Underlåtenhet att spela ett straffkort
A. En motspelare underlåter att spela ett straffkort
B. Motspelaren spelar ett annat kort
DEL 3 - FELAKTIGA UTSPEL OCH PÅSPEL
AVDELNING 1 - UTSPEL UTOM TUR
53. Godkänt utspel utom tur
A. Utspel utom tur behandlas som korrekt utspel
B. Spelföraren spelar ut från fel hand och fel motspelare
     spelar på
C. Regelrätt utspel efter utspelet utom tur
54. Första utspelet utom tur med bildsidan upp
A. Spelföraren lägger upp sina kort
B. Spelföraren godkänner utspelet
C. Spelföraren måste godkänna utspelet
D. Spelföraren godkänner inte utspelet
55. Spelförarens utspel utom tur
A. Spelförarens utspel godkännes
B. Motspelarna godkänner inte utspelet
C. Spelföraren kan ha fått upplysningar
56. Motspelarnas utspel utom tur
AVDELNING 2 - ANDRA REGELSTRIDIGA UTSPEL OCH PÅSPEL
57. Motspelarnas för tidiga utspel och påspel
A. För tidigt utspel till nästa stick eller för tidigt påspel
B. Den felandes partner kan ej åtlyda straffet
C. Spelföraren har spelat från båda händer före
     regelbrottet
58. Samtidiga utspel eller påspel
A. Samtidiga utspel eller påspel av två spelare
B. Fler än ett kort spelas samtidigt från en hand
59. När kravet på utspel eller påspel inte kan uppfyllas
60. Påspel efter ett regelstridigt utspel eller påspel
A. Spelat kort efter regelbrottet
B. En motspelare spelar på innan spelföraren rättat sitt
     felaktiga utspel
C. Den felande sidan spelar på innan straff utdömts
AVDELNING 3 - REVOKE
61. Underlåtenhet att bekänna färg - Frågor gällande revoke
A. Definition av revoke
B. Rätt att fråga om möjlig revoke
62. Korrigering av revoke
A. Revoke måste korrigeras
B. Korrigering av revoke
C. Efterföljande kort som spelats i revokesticket
D. Revoke i tolfte stick
63. En revoke etableras
A. Revoken etableras
B. Felaktigt påtalande
C. Revoken kan ej korrigeras
64. När en revoke etablerats
A. Straff utdöms
B. Straff utdöms ej
C. Tävlingsledarens ansvar för rättvisa
DEL 4 - STICK
65. Markering av stick
A. Fullbordade stick
B. Vunna och förlorade stick
C. Noggrannhet
D. Enighet om spelets resultat
66. Granskning av stick
A. Innevarande stick
B. Det egna senast spelade kortet
C. Avslutade stick
D. Efter spelets slut
67. För få eller för många kort i ett stick
A. Innan båda sidor spelat i nästa stick
B. Båda sidor har spelat i nästa stick
DEL 5 - ANSPRÅK OCH AVSTÅENDE
68. Anspråk på eller avstående från stick
A. Definition av anspråk
B. Definition av avstående
C. Närmare förklaring av ett anspråk
D. Spelet upphör
69. Godkännande av anspråk eller avstående
A. När godkännande sker
B. Återtaget godkännande av anspråk
70. Ifrågasättande av anspråk
A. Generellt mål
B. Förklaringen upprepas
C. Kvarvarande trumf
D. Ändring av spelplanen
E. Icke uttalad spelplan (Maska eller toppa)
71. Upphävt avstående
A. Stick som inte kan förloras
B. Kontraktet har redan gått hem eller straffats
C. Orimligt avstående