Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel I
 
Definitioner
 
Aktivt bud Kontraktbud, dubbelt och redubbelt.
Alertering Ett tillkännagivande, att motståndarna kan behöva en förklaring (kan ske i den form den ansvariga organisationen bestämt).
Ansvarig organisation Högsta ansvariga instans för en tävling (t.ex för en bronstävling klubben, för en silverbarometer distriktsförbunden, för en kvartsfinal i par-SM Sveriges Bridgeförbund).
Bekänna färg Att spela på ett kort i den färg som först spelats ut i sticket.
Benämning Den färg eller sang som anges i ett kontraktbud.
Bestraffning Se Straff 2.
Bonuspoäng Poäng som, utöver trickpoängen, vinns av den spelförande sidan (lag 77).
Bricka 1. I lag 2 beskriven duplikatbricka.
2. De fyra händer som utdelats och placerats i en duplikatbricka för spel under en omgång.
Bud Aktiva bud och pass.
Budgivning 1. Den period under vilken kontraktet fastställs med på varandra följande bud.
2. Dessa bud sammantagna (se lag 17E).
Delkontrakt Ett kontrakt vars trickvärde är lägre än 100.
Dubbelt Ett bud över motståndarsidans kontraktbud, som höjer poängvärdet för hemspelat respektive straffat kontrakt (lag 19 och 77).
EBL Europeiska Bridgeförbundet.
Etapp Huvudavsnitt av tävling. Består ofta av flera omgångar. För varje etapp uträknas slutresultat och vanligen sker utslagning i varje etapp av tävlingen, kvalificeringsetapp (lag 100).
Felaktighet Se Regelbrott.
Färg Var och en av de fyra kortgrupperna i kortleken, där varje grupp består av 13 kort och har en egen symbol, spader (), hjärter (), ruter (), klöver ().
Första utspel Första utspelet i varje giv, det som görs innan träkarlen lagt upp sina kort.
Giv 1. Den fördelning av kortleken som görs för att åstadkomma de fyra spelarnas händer.
2. De sålunda utdelade korten, betraktade som en enhet, vari även kan inbegripas budgivningen och spelet av dem.
Givare Den som ger eller anses ha givit korten och som skall avge det första budet.
Hand De kort som utsprungligen utdelats till en spelare eller de kort som ännu inte spelats av dessa.
Honnör Ess, kung, dam, knekt.
Honnörskort Ess, kung, dam, knekt, tia.
Imp (International Match Points) Poängenhet enligt i lag 78 fastställd skala.
Kontrakt Slutbud. Utfästelse från spelförarens sida att ta det antal trick som angetts i det odubblade, dubblade eller redubblade sista kontraktbudet.
Kontraktbud En utfästelse att ta minst ett angivet antal trick i en angiven benämning.
Konvention 1. Ett bud som, genom överenskommelse mellan två medspelare, har en annan innebörd än önskemål om att spela i den avgivna benämningen (eller den sista avgivna benämningen), eller honnörsstyrka och längd (minst tre kort) där. En överenskommelse om allmän styrka gör dock inte budet till en konvention.
2. En motspelares ut- eller påspel med en innebörd som uppfattas till följd av en överenskommelse snarare än genom en slutsats.
Korrigerad poäng Se lag 12.
Korrigering Rättelse som görs för att budgivning eller spel skall kunna fortsätta normalt, sedan bud- eller spelförloppet störts.
Kortlek De 52 spelkort med vilka kontraktsbridge spelas.
Lag 1. Paragraf i dessa lagar.
2. Två par som spelar vid olika bord och i olika väderstreck och vars poäng är gemensamma. (Ytterligare medlemmar kan ingå i ett lag.)
Motspelare Spelförarens motståndare.
MTH Motståndaren till höger.
MTV Motståndaren till vänster.
Omgång En spelperiod under vilken ett visst antal brickor, specificerade av den ansvariga organisationen, skall spelas.
Partner Den med vilken man spelar mot de två andra spelarna vid bordet.
Pass Det bud varmed spelaren anger att han vid det aktuella tillfället inte bjuder något aktivt bud.
Psykiskt bud Ett avsiktligt vilseledande bud om handens honnörsstyrka eller färglängder.
Redubbelt Ett bud över motståndarsidans dubbling, som höjer poängvärdet för hemspelat resp. straffat kontrakt (lag 19 och 77).
Regelbrott Felaktighet som innebär avvikelse från enligt lagarna korrekt förfaringssätt.
Revoke Spel av kort i annan färg av en spelare som antingen kan bekänna färg eller måste foga sig i en utspelsbestraffning.
Rond Den del av en omgång som spelas utan att de tävlande flyttar.
Sida Två spelare som bildar par mot de två andra spelarna vid bordet.
Slam Ett kontrakt gällande 6 trick (lillslam) respektive 7 trick (storslam).
Spel 1. Den period under vilken korten spelas. (Avser stundom såsom en enhet såväl budgivning som det egentliga spelet)
2. Samma som Giv 2.
3. Ibland använt i samma betydelse som stick.
Spela 1. Spela ut (utspel): att spela första kortet i ett stick.
2. Spela på (påspel): att spela ett kort i ett stick, där utspelet redan gjorts av en annan spelare.
Spelförare Den spelare, på den sida som avgivit slutbudet, vilken först bjöd slutbudets benämning.
Stick Den enhet som är avgörande för resultatet av ett kontrakt. Ett stick består av fyra kort, ett från varje spelare, spelade i turordning, med utspelshandens kort som det första.
Topscore Poäng en tävlande (vanligen i partävling) erhåller för sitt resultat efter jämförelse med andra tävlandes.
Trick Varje stick utöver sex som vinns av spelförande sidan.
Trickpoäng Poäng som den spelförande sidan erhåller för varje trick i samband med hemspelat kontrakt (lag 77).
Trumf Den i slutbudet eventuellt angivna färgen och varje kort i denna färg.
Träkarl 1. Spelförarens partner. Han blir träkarl när utspelskortet vänds upp.
2. Denne spelares kort, när de blivit upplagda på bordet efter det att första utspel gjorts.
Tur (eller tillfälle) Den korrekta tidpunkten då en spelare får bjuda eller spela.
Turordning Ordningsföljden mellan spelarna (medurs), enligt vilken given och rätten att bjuda eller spela fortskrider.
Tävlande I individuell tävling, en enskild spelare. I partävling, ett par bestående av två delagare som spelar tillsammans. I lagtävling, ett lag bestående av fyra eller fler medlemmar.
Tävling Spelas över en eller fler omgångar, även i en eller flera etapper, för att utse en segrare.
Tävlingsledare Den som utses att förestå en bridgetävling och att tillämpa dessa lagar.
Utgång 100 eller fler bjudna trickpoäng, vunna i en giv.
Utspel Se Spela 1.
Utspelskort Det kort som spelades ut i första utspelet.
Vinstpoäng (VP) Poängenhet som efter omräkning av totalpoängen, vanligen via imp, anger matchresultatet vid lagtävlingsberäkning.
Zonförhållanden Villkoren (angivna på brickan) för straff- och bonuspoängens omfattning (lag 77).
Övertrick Varje stick som den spelförande sidan vinner utöver det i kontraktet utlovade antalet.