Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
SANKTION FÖR SILVER- OCH GULDPOÄNG
 
För att en klubb ska kunna få en silver- eller guldsanktion, fordras att den i sina interna tävlingar spelar om bronspoäng.

Den sanktionerande instansen är skyldig att förvissa sig om detta. SBF:s kansli meddelar distriktsförbundet så snart en klubb börjar spela om bronspoäng.

Sanktion för silvertävlingar ska klubbarna söka hos sitt distriktsförbund inom den av dfb fastställda tiden.

För en beviljad sanktion ska klubben betala ordinarie pris per silverkupong som tävlingen berättigar till*), samt den sanktionsavgift som dfb fastställt.

Klubb, som anordnar silvertävling utanför hemmadistriktet, ansöker om sanktion hos det distrikt, inom vars geografiska område tävlingen spelas. Dessutom ska även klubbens hemmadistrikt tillstyrka ansökan.

*) Dfb får inte leverera flera kuponger än tävlingen berättigar till.

Utöver allmänna sanktionsbestämmelser utanför mp-reglernas ram gäller att dfb ska ge sanktion för varje tävling för sig, och försöka se till att kollisioner med andra tävlingar undviks (även i närliggande distrikt).

Sanktion för guldtävlingar
Ansökan sker till SBF:s Mästarpoängkommitté, Malmö, via distriktsförbundet.

Ansökan göres på fastställd blankett, som rekvireras från dfb. Den ska vara MP-kommittén tillhanda senast den 30 april närmast före det spelår då tävlingen ska genomföras. Dock kan klubbar som önskar arrangera guldtävlingar i början av spelåret (juli - september) ansöka om sanktion senast den 31 december. Varje dfb bestämmer själv sitt senaste datum för ansökan från sina klubbar. Även för guldtävlingar ska klubben betala dfb:s sanktionsavgift och beställa erforderligt antal silverkuponger hos dfb.

Ansökan får inte gälla något annat än sanktionsärendet. Klubben ska ange tävlingsdatum (gärna alternativa speldagar) och -ort, samt om möjligt informera om annat av värde för bedömningen, såsom arrangemanget, tävlingsledare och spelarkvalitet. Resultatlista från närmast föregående tävling bör bifogas. Efter genomförd guldtävling skall arrangerande klubb sända in en rapport på fastställd blankett till Sveriges Bridgeförbund.

I tillämpliga delar gäller ovanstående även för dfb, som vill arrangera en guldtävling.