Tävlingsbestämmelser för svenska mästerskap 2004-05

Att delta i Svenska Mästerskap

Svenska Mästerskap i Bridge anordnas för lag och par i olika tävlingsklasser. Spelare som startar i SM skall vara medlem i en klubb som är ansluten till Svensk Bridge. Medlemsavgift skall ha erlagts för det spelår då SM-tävlingen startar. En spelare får bara starta en gång i kval till en och samma SM-final.

Flertalet SM-finaler spelas under Bridgefestivalen vecka 30-31 år 2005.

Kval till DM kan arrangeras så att par deltager i kvaltävlingen utan att spela om vidare avancemang. I detta fall gäller att kvaltävlingen har bronsstatus och att endast de par som spelar om SM/DM räknas in i distriktets kvot till SM-platser. Varje distriktsförbund (Dfb) beslutar om kvalspelets uppläggning.

Spelare i ett par/lag får representera olika klubbar och Dfb. Ett lag består av 4-6 spelare. Par kan ställa upp i valfritt hemmadistrikt. Lag kan ställa upp i ett distrikt om spelarna från detta inte är färre än de från något annat. Andra önskemål skall godkännas av berört Dfb. I SM-lag kan ett Dfb kräva att spelare från detta distrikt spelar minst sin proportionella del av antalet givar. TD (Tävlingskommitténs tävlingsdel) kan ge dispens vid synnerliga skäl.

Fjolårsmästarna i SM-lag får spela semifinal direkt om minst två tredjedelar av laget återstår. Laget ska anses placerat efter övriga lag i sitt distrikt om det inte spelat sig till en bättre placering. Fjolårsmästare i par är direktkvalificerade till motsvarande final (i öppna par, finalomgång 1). Anmälan om att starta skall göras till berört Dfb före anmälningstidens utgång.

System, Alert och Stopp

Tillåtna system framgår på SB's hemsida. Stopp och Alert tillämpas i samtliga kval och finaler. Alerteringsreglerna per 2003-07-01 tillämpas.

Anmälan, resultatrapporter

Deltagarna - hit räknas också fjolårsmästarna - anmäler sig till sitt Dfb, som bestämmer senaste datum för anmälan.

Varje Dfb lämnar resultatlista från SM-kval med MedlemsIDnummer för kvalificerade spelare. Listan ska vara Svensk Bridge:s kansli tillhanda senast samma kväll som den sista kvaldagen för tävlingsklassen. Uppgift om antal startande i klassen öppna par skall lämnas till Svensk Bridge's kansli senast 2005-02-28.

Reserver m.m.

Ett par är kvalificerat till SM-final, om spelarna dels inte samtidigt haft reserv, dels har spelat tillsammans under minst en etapp. Dock gäller att om A spelar första kvalet med B ska A meddela arrangören/Dfb om han anser att B är ordinarie eller reserv för C. I SM-finalen måste A spela med ordinarie spelaren om inte denne fått förhinder såsom familjeskäl/arbete, då reserven blir ordinarie. I SM-final får reserv inte sättas in utom vid särskilda skäl efter spelets start och då utom tävlan.

Förhinder att spela en final skall omedelbart anmälas till Dfb. Finalplats går till nästa par från samma semifinal. Uppgiften skall omedelbart vidarebefordras till SB:s kansli. Om ett nytt par inte hinner meddelas eller att distriktet inte kan fylla vakansen, går platsen i första hand vidare till nästa Dfb i den ordning som gäller för fördelning av finalplatser. I andra hand minskas antalet finalpar. Varje distrikt ansvarar för att reservbestämmelserna följs. I övrigt hänvisas till lagboken, §102-103.

I kvalspel till SM-lag må Dfb i yttersta nödfall - risk för WO - ge dispens för en sjunde och en åttonde spelare. Ingen av dessa får dock ha deltagit i ett annat lag och får ej heller deltaga i SM-semifinal eller final.

Semifinal- och finalplatser

Varje distrikt har en plats i SM- par final garanterad om antalet deltagare i distriktet överstiger den minimigräns som gäller för resp tävlingsklass. Detta framgår i SM-tabellen nedan. Platserna i parfinalerna och lagsemifinalerna fördelas proportionellt: Dfb's jämförelsetal beräknas som antalet starter (i kvalspel) multiplicerat med det antal som ska fördelas och dividerat med totala antalet starter. Varje distrikt får en plats för varje heltal. Övriga platser fördelas efter decimalernas storlek så långt platserna räcker. Har flera distrikt samma decimaler går platsen till det som föregående år var närmast ytterligare en plats. I öppna par görs två olika kvoteringar: Först utses 62 par, sedan ytterligare 108. Endast de 62 första ger underlag för resebidrag. I seniorer par och damer par utses först 36 par, sedan ytterligare 12. Endast de 36 första ger underlag för resebidrag.

SM-lag semifinal spelas på 10 orter med 6 lag i serie med 24 brickor per match enligt officiella WBF-skalan. Vinnarna i varje semifinal spelar finalserie med 24 brickor/match. TD fastställer orter och vilka Dfb som ska vara representerade på resp ort. Dfb kan ha högst två lag på hemmaort. Dfb kan ha högst ett lag på annan ort i en och samma semi om avståndet till näst närmaste spelort understiger 40 mil. Avsteg kan göras efter samråd mellan TD, berörda lag och Dfb. Lagen väljer - omedelbart efter spelets slut - semifinal i ordning efter inbördes placering i distriktskvalen.

Avgifter, resekostnader

I parfinalerna tas en bordsavgift med 300 kr/spelare. Resebidrag utbetalas till Dfb som använder dem efter eget gottfinnande.

I lagsemifinalerna lämnar Svensk Bridge ett bidrag till arrangörens kostnader med 1000:-. Mellanskillnanden till faktisk kostnad - dock max 3400 kr - delas mellan deltagande Dfb.

Varje lag erlägger en bordsavgift om 250:-/spelare. Avgiften användes i sin helhet för att fördela reskostnaderna mellan de deltagande lagen i semifinalgruppen (se reseersättning nedan). Arrangerande Dfb betalar ut reseersättning och redovisar till Svensk Bridge.

I lagfinalen är bordsavgiften 350 kr/spelare som används för reskostnadsfördelning som i semi ovan.

Reseersättning

Utanför Bridgefestivalen

Ersättning utgår vid finaler och lagsemifinaler. Svensk Bridge ersätter faktiska resekostnader för spelare boende i Sverige, dock högst avstånd från bostadsort till spelort om man kvalat i det distrikt där man bor. Med bostadsort avses den ort i distriktet, där den som har längst resa bor. Vi förutsätter att 5 spelare åker i en bil. Om man är 6 spelare i laget får man ersättning för ytterligare en bil från närmsta bostadsort. Ingår spelare från annat distrikt gäller att man får ersättning för en bil från bostadsort om man är 5 spelare i laget och vid 6 spelare att man får ersättning för två bilar från bostadsort dock högst för faktiska reskostnader oavsett var spelarna kommer ifrån. Samåkning eftersträvas med andra lag där det är möjligt. Lag som beslutar sig för att inte ligga på hotell eller liknande får bara reseersättning för en t.o.r. resa

Bilersättning utgår med 16 kr/mil om man är 4 eller fler i bilen, med 14 kr/mil om man är 3 i bilen och med 12 kr/mil om man är 2 i bilen.

Vid JSM-finaler utbetalas 5 kr/mil per spelare.

För att få ersättning vid annat färdsätt, som tåg eller flyg, skall Svensk Bridge's kansli kontaktas minst 6 veckor i förväg för varje tillfälle..

Reseersättning vid Bridgefestivalen

Vid finaler under Bridgefestivalen ansvarar Dfb för reseersättningen. Dfb får medel från Svensk Bridge enligt ett fastställt belopp per distrikt och ersättningskvalificerad spelare. Ingen reseersättning utbetalas till deltagarna i SM-lag för seniorer.

Trivsel och disciplin

Regler för Trivsel-2000 gäller.

Rökförbud gäller i spellokalen. Alkoholpåverkade spelare skall omedelbart lämna spellokalen och rapporteras till disciplinnämnden,

Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas.

Mobiltelefoner i spellokalen skall vara avstängda under pågående spel. Spelare som måste vara tillgänglig på mobiltelefon, skall lämna telefonen till TL för passning.

Medlemskontroll

Varje arrangör är skyldig att kontrollera att samtliga startande spelare är medlemmar i Svensk Bridge. Spelare som ej betalat medlemsavgift får inte starta.

Dfb kontrollerar att deltagare inte tidigare har kvalat i samma SM-klass.

Svensk Bridge´s mästerskapsmedaljer

1:a plats Stora medaljen i guld.
2:a plats Stora medaljen i silver
3:e plats Stora medaljen i brons

SM-tävlingar

Samtliga parfinaler spelas som barometer eller semibarometer.
Bridgefestivalen arrangeras 30 juli - 7 aug 2005

Tävling
(par)
Startavgift Dfb kval
senaste datum
Final Deltagare mm 1)
Mixed 180 kr/par 24 apr 3-4 aug Semifinal: minst 8 par1) och 42 brickor2)
Final spelas med 52 par och 102 brickor
Seniorer 120 kr/par 24 apr 1-2 aug Deltagarna skall var födda 1949 eller tidigare. OBS man måste fylla 56 år
Semifinal: minst 8 par1) och 42 brickor2)
Final spelas med 48 par och 94 brickor
Damer 180 kr/par 24 apr 30-31 jul Semifinal och final som för seniorer ovan
Öppen klass 180 kr/par 24 apr

Senast 28 feb skall Dfb rapportera antal starter

5-7 aug Semifinal: minst 22 par1) och 42 brickor2)
Final omgång 1 spelas med 170 (34x5) par över 66 brickor.
Final omgång 2A spelas med 52 par över 102 brickor.
Övriga par spelar final omgång 2B över max 102 brickor.
Juniorer
Direktfinal
300 kr/sp   11-12 dec Deltagarna skall vara födda 1979 eller senare.
Finalort Stockholm. Inget kvalspel, anmälan direkt till Svensk Bridge

Tävling
(lag)
Startavgift Dfb kval
senaste datum
Final Deltagare mm 1)
Öppen klass 400 kr/lag 13 mars Semifinal
2-3 apr
Final
22-24 maj
Dfb arrangerar kval med minst 5 lag1) och minst 72 brickor per lag.
10 semifinaler ā 6 lag. Vinnarna till SM-final.
Seniorer
Direktfinal
600 kr/lag  
30-31 juli
Deltagarna skall var födda 1949 eller tidigare. OBS att man måste fylla 56 detta år.
Juniorer
Direktfinal
300 kr/sp   12-13 mar Deltagarna skall vara födda 1980 eller senare.
Finalort Stockholm. Inget kvalspel, anmälan direkt till Svensk Bridge

1) Minimiantalet anger vad som krävs för en garantiplats i en parfinal/lagsemi. Färre deltagare ger en plats endast om fördelningstalet så medger.

2) Minst 42 brickor skall spelas av minst ett par.

EM-fonden

I alla SM-partävlingar, förutom för juniorer, avsätts 10 kr per par till en EM-fond. De två bästa i varje parfinal får ur denna fond söka bidrag för att deltaga i nästkommande EM-tävling för par. Om ett par avstår går erbjudandet vidare i prislistan tom sjätte plats. Man får spela i valfri disciplin i EM. Paret behöver inte vara intakt. Bidraget är personligt.

Mästarpoäng

Mästarpoäng utdelas i samtliga tävlingar. I lagfinalen krävs att man spelat minst 4 halvlekar för att få bonuspoäng och medalj. I lagfinalen för juniorer krävs att man spelat minst 3/10 av brickorna för att få mästarpoäng och medalj.

I öppna parfinalen utdelas mästarpoäng så här:

Omgång 1 (170 par) Silverpoäng enligt 100-skalan. 16 får silver och 41 får brons.

Omgång 2A (52 par) Alla startar på noll. Guldpoäng utdelas till och med 13:de plats, dvs 50, 35, 25, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
Bronspoäng utdelas till platserna 14-18.

Omgång 2B Vid minst 100 par, guldpoäng 10-7-6-5, därefter silver och brons till första tredjedelen enligt gällande skalor.
Vid färre än 100 blir det mästarpoäng enligt aktuell silverskala omvandlad till guld för de tre första. Rankingpoäng utdelas enligt guldtävling.

I övrigt hävisas till Svensk Bridge's hemsida.

Dfb står för MP-kostnaden i samtliga omgångar som föregår SM-finalen, utom lagsemifinalerna.

I alla SM-finaler utom Seniorer par och lag och Juniorer lag utdelas europeiska mästarpoäng.

Särskilda regler i lagtävling

WO

Om WO föreligger i en match gäller följande efter skalan 25-0:

* Det lag (A) som lämnar WO får VP 0-25 med IMP = minimum för aktuellt antal brickor

* Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP = minimun för aktuellt resultat.

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - beräknas efter seriens slut.

2. 18 VP och 15-0 IMP.

3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - beräknas efter seriens slut.

Inga mästarpoäng delas ut.

Otillåten reserv

Det är distriktets skyldighet att kontrollera medlemskap. Om en otillåten reserv deltagit gäller uppnått matchresultat med följande korrigeringar:

1. Det felande laget bestraffas med 17 VP i avdrag till lägst 0.

2. Det andra laget behåller sitt resultat, dock lägst 17 VP som då ger 10-0 IMP.

3. Mästarpoäng delas ut efter uppnått resultat.

Exempel: 21-9 till felande laget blir 4-17. IMP = minimum (4 ger 0-58 IMP).

Skyldigheter, försening m.m.

Lagen har ett ansvar att inställa sig till spel i tid. Dispens från detta sökes hos TD.

Ett försenat lag förlorar 1 VP per påbörjad femminutersperiod upp till 30 minuter. Längre behöver inte motståndarna vänta men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning utdöms av TD. Det kan bli fråga om att spela ett färre antal än 24 brickor. VP tas ändå fram ur omvandlingstabellen för 24 brickor.

TD avgör om force majeure föreligger. WO kan endast utdömas av TD.

Bestraffning

Där bridgelagarna ger bestraffning med IMP skall vid lagtävling gälla följande:

- 3 IMP ersätts med 1VP.
- 6 IMP ersätts med 2VP.

Påföljder vid regelbrott

Spelare som ej är medlem

I lagtävling betraktas spelare som ej erlagt medlemsavgift som otillåten reserv. I partävling diskvalificeras paret.

Uteblir från finalplats

Om man uteblir från en finalplats utan att meddela i förväg kan disciplinstraff komma i fråga.

Ersättande par

Dfb som missar i rapporteringen av ersättande par bötar bordsavgiften i finalen.

Brott mot trivselregler

Bestraffning enligt Trivsel-2000.

Lämnar bordet under pågående spel

Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas. Brott mot detta ger först en varning till paret/laget, därefter –10% på toppen resp -2 VP vid varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust med WO.