Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 040513-040514 på Regina Baltica

 

Närvarande Styrelsen:

Mats Qviberg MQV

Mari Ryman MRY

Christer Cedergren CCE

Peter Johansson   PJO

Torsten Åstrand  TÅS

Kent Maltein   KMA

Carina Westlin CWE

Lars Persson LPE

Hans Bogeskär HBO

 

Övriga:

Björn Gustafsson BGU

Tomas Larsson TLA

 

Frånvarande:

Micke Melander MME

Calle Ragnarsson CRA

 

 

§1 Öppnande av mötet

Mats Qviberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

§2 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

 

§3 Fastställande av dagordning

Efter komplettering av ytterligare en skrivelse samt en övrig fråga, kunde dagordningen godkännas.

 

§4 Aktuella ärenden

 

1.     Ekonomi och budget

§ Ekonomin är under all kritik och styrelsen markerar starkt sitt missnöje.

MQV anser det vara i det närmaste skandal att förbundet inte kan hålla sin budget.

Resultatet för 03/04 visar på minus gentemot budget och om inga åtgärder vidtas kommer det att gälla även för 04/05 enligt en reviderad budget. Den reviderade budgeten fick dock underkänt och återremitterades med krav om nollresultat.

 

¨ För att komma till rätta med minusposterna beslutades att bl a landslagen får strama åt under 04/05.

Inget NM kommer att arrangeras i Sverige 2005.

För att minska kostnaderna kan man vid turneringar exempelvis boka dubbelrum istället för enkelrum till spelarna. Kaptenerna rekommenderas att dessutom se över möjligheten att få extern(a) sponsor(er).

 

© Utbetalningsansvarig personal på kansliet ska ha kontroll på budget och slå larm när man riskerar att överskrida densamma. Kontroll måste ske innan räkningar betalas.

 

ª I framtidsarbetet är det högprioriterat att få ned kostnaderna för kansliets lokaler. Gällande kontrakt löper dock till 2006.

 

Uppsala BS har erbjudit Svensk Bridge att gå in som delägare i ett eventuellt nybygge för Bridgens Hus i Uppsala, där vårt kansli skulle kunna inrymmas. Styrelsen beslöt att inte ingå delägarskap, då det anses vara för stor risk såväl kostnadsmässigt som om något skulle gå fel i delägarskapet.

 

§ Budgetgruppen ska snarast träffas för att hårdgranska budgeten. Därefter tar styrelsen beslut om eventuellt fler neddragningar.

 

 

2.      EM-2004

För närvarande ser det ut att bli betydligt färre deltagare än beräknat, vilket innebär att nedskärningar på bl a lokalytor och personal är nödvändiga. Det beslutades även att endast en bulletin ska skrivas. EM-bulletinen på engelska ska användas och kompletteras med ca fyra sidor från festivalen. Denna åtgärd medför en besparing på ca 200 000:-.

 

3.      Grupparbete om framtidsfrågor.

Hur skall framtidens organisation se ut?

Styrelsens önskan är, att få en kostnadseffektivare och mer handlingskraftig organisation.

En stomme med ett ”smörgåsbord” av valmöjligheter har tagits fram för att skickas ut till samtliga distrikt inför distrikts/framtidsträffen i höst. CCE och TLA sammanställer och skickar ut handlingar till distrikten.

 

4.      Trivsel 2000

Begreppet Trivsel 2000 ska formuleras i ord, med klara straffpåföljder för tävlingsledaren att hålla sig till. Tävlingsledarens domslut ska ej gå att överklaga. TK sammanställer text till lagbok samt till ett fristående dokument som enkelt kan användas till bl a klubbens anslagstavlor.

 

§5 Kommittéernas rapporter och planering

 

Tävlingskommittén

 

©Arbetet fortskrider med den nya lagboken.

 

ªRegler för allsvenskan 04/05 samt tävlingsbestämmelser 04/05 har färdigställts.

 

§Guldtävlingar för 04/05 är fastlagda.

 

¨Bronskupongkostnaden för klubbar som ej rapporterar i Ruter kommer att höjas fr o m

1/7-04 från 7:- till 8:-. Detta för att fler klubbar ska börja rapportera via Ruter, så att merarbetet med att hantera kuponger manuellt kan minskas.

 

©En senior-UK har sökts bl a genom annonsering i Bridge, dock utan gensvar. TK arbetar vidare med frågan.

 

ªTK är bekymrad över att frågor som berör dem inte vidarebefordras till rätt personer, utan besvaras (ibland dessutom felaktigt) av andra. Många missförstånd kan undvikas om medlemmen direkt hänvisas till rätt person.

 

§Två personer har varit på internationell TL-utbildning inför EM.

 

¨Jan Kamras önskar medel för deltagande i First Baltic Sea. P g a rådande ekonomiska situation avslår styrelsen äskandet.

 

©Englandsutbytet under Kristi Himmelsfärdshelgen 2005 kommer att genomföras. CCE ansvarar.

 

Medlemskommittén:

§Glädjande kan vi upplysa om att Svensk Bridge nu har över 21 000 medlemmar, en ökning med fler än 4 000! CCE har gjort, och gör, ett fantastiskt arbete inom Medlemskommittén. Med framtidshelgen, ny organisation, utbildningshelg m m, hoppas vi på ytterligare ett stort antal nya medlemmar.

 

¨MK drog över sin budget på utbildningshelgen, men har istället dragit in på annat, vilket medför plus gentemot budget.

 

©Nya hemsidan och Spaderprojektet är klart för sjösättning. Lösenord kommer till medlemmarna med juninumret av Bridge.

 

ª Tidningen ska ges ut med sex nr per år. Utgivningsdatum blir den 20:e i varje jämn månad.

 

§ Klubb-Nytt ska ges ut varje udda månad utom juli.

 

¨ Distrikten är dåliga på att rapportera inventeringen av småklubbar. Endast ett fåtal distrikt har lämnat in en rapport.

 

© Inom utbildningssektorn är flera nya böcker på gång. Nr 3-4 i ”Den rätta vägen” -serien kommer i år. Två fristående böcker med liknande titlar kommer att tas fram senare, bl a en 100 poängs och en 50 poängskurs för gymnasieskolor samt ”Den snabba vägen” för helgkurser.

 

ª Utbildningshelgen i november är under planering. PJO kollar upp alternativ lokalisering.

 

§6 Lagkommissionen

Lagkommissionen får ibland rätt grova påhopp på förbundets hemsida (Anslagstavlan).

Styrelsen anser att kritik måste tålas, men att personliga påhopp är oacceptabla. Inlägg innehållande personliga påhopp kommer att tas bort så snart de upptäcks. TÅS meddelar LK styrelsens inställning.

 

 

 

§7 Disciplinnämnden

Många av de ärenden som anländer till disciplinnämnden avser uteblivna spelare, onyktra spelare, kritik mot TL m m.

Handläggningstiden för vissa ärenden har varit upp till ca sex månader, vilket är oacceptabelt. DN:s beslut bör vara berörda parter tillhanda inom ca en månad. Ärendet ska skickas ut till berörda parter för inhämtande av synpunkter. Svarstiden begränsas till fem dagar. Därefter kan nämnden anse att inga ytterligare synpunkter behöver inhämtas. BGU övertar ansvaret från CCE, att hålla en övergripande kontroll så att gällande rutiner följs och att svarstiden hålls. Nämnden bör även se till att personer med återkommande anmälningar får grövre straff, framförallt om samma överträdelse upprepas.

 

§8 Konsulenterna

§MME och TLA håller nästan uteslutande på med EM och Bridgefestivalen, vilket får konsekvensen att det blir mindre reseverksamhet till distrikten.

RBY och TWI får täcka upp och resa även i MME och TLA:s distrikt..

 

¨RBY håller på att färdigställa det nya materialet för tävlingsledare, ett mycket stort arbete tillsammans med MK och TK, som ska vara klart till sommaren.

 

©TWI jobbar mycket med de små klubbarna, de under åtta medlemmar. Därutöver håller även han på med utbildningsmaterial.

 

§9 Kansliet

Kansliet har mycket jobb med EM och Bridgefestivalen.

Medlemsantalet ökar och arbetet med att registrera I-medlemmar är stort.

 

§10 Skrivelser

ª Peggy Nyholm – En skrivelse angående högre boendekostnad under Bridgefestivalen p g a diverse omständigheter har inkommit. En omförhandling med stugbyn pågår och BGU svarar på skrivelsen så snart det är färdigt.

 

§ Stockholms BF -  Stockholms BF har anmält ett kval efter utsatt sista dag för kval till SM-par. Stockholms BF har en ny TK som inte varit medveten om att antalet par skulle redovisas redan 7 mars. Styrelsen anser att det ligger på distriktet att informera nya TK samt TK själv att informera sig om vad som gäller.

TK för Svensk Bridge gjorde ett avtal med Stockholms BF, som innebar att de fick uppskatta antalet deltagare. Blev det fler fick de betala för dessa, utan att få motsvarande finalplatser. Blev det färre minskades deras finalplatser, medan betalningen kvarstod.

Med facit i hand felade det på 22 par, vilket innebär en kostnad om 3 960 kr.

Styrelsen står bakom TK:s beslut, att det ingångna avtalet gäller och håller fast vid att Stockholms BF skall betala avgiften.

 

¨Sylve Larsen – En skrivelse har inkommit, i vilken det hävdas att det lag som vann SM-lag  Seniorer 2003 skulle ha blivit lovade att företräda Sverige vid EM-lag Seniorer 2004 i Malmö.

I den bulletin från SM-veckan som det hänvisas till står:

 ”Tanken är väl att det år EM skall spelas så är det det lag som vinner SM-lag för seniorer som skall få representera Sverige vid EM”.

Att det står i en bulletin att ”tanken är väl”, går inte att likställa med ett beslut fattat av styrelsen. Det hänvisas även till styrelseprotokoll där bl a uttagningstävlingar omnämns som inte genomförts. I inbjudan till OBS 1 finns även damer och seniorer med. Utskick har också gjorts till de 25 främsta på seniorrankingen.

Det är olyckligt att ärendet inte ursprungligen hamnat hos TK, utan bollats mellan andra. Styrelsen anser inte att något fel begåtts från TK:s sida, men p g a den olyckliga hanteringen av ärendet, står Svensk Bridge för lagets startavgift i senior-lagtävlingen i Malmö.  Detta som en liten, men välment gest.

 

©Kent Maltein – En skrivelse angående framtidens arbete med juniorer har lämnats in från KMA, med förslag till arbetsbeskrivning och nätverk i såväl distrikt som klubbar. Inget beslut fattas i frågan, men den bör finnas med i materialet för framtidsträffen.

 

ªLars Hed – Lars har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till differentierade avgifter. Förslaget ska, tillsammans med ytterligare två förslag, finnas med i det material som skickas ut inför framtidsträffen.

 

§Skåne – Skåne har skickat in en skrivelse angående Nestorpoäng och dess bevarande samt medlemskap i Förbundet.

Styrelsen vidhåller att Nestorpoängen ska tas bort. Medlemsavgifter och differentieringen av dessa kommer att tas upp på framtidsträffen i höst.

 

§11 Övriga frågor

¨Styrelsen diskuterade huruvida vi ska ha beslutsprotokoll eller händelseprotokoll vid våra möten. Vi ska utnyttja Bridge, Klubb-Nytt och nya hemsidan för att i stor utsträckning informera om vad som pågår medan protokollet får vara ett beslutsprotokoll med inslag av händelserapporter.

 

© SM-veckan 2005. Det är fortfarande oklart var SM-veckan/Bridgefestivalen ska äga rum v 31, 2005. Enligt en enkel omröstning bland de närvarande vid styrelsemötet vägde det jämnt mellan Skövde och Jönköping. LPE utreder vad det innebär för kostnadsskillnad för medlemmarna för respektive ort. Därefter har MME, MQV och LPE mandat från styrelsen att avgöra vilken ort som lämpar sig bäst. Beslutet måste vara fattat innan Bridgefestivalen i Malmö.

 

§12 Avslutning

MQV avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

 

 

 

Carina Westlin                                                              Mats Qviberg