Regler för Elitserien och Allsvenskan 2003

 

Att deltaga, reserver

Varje klubb inom SBF får deltaga i Elitserien/Allsvenskan med valfritt antal lag.

Samtliga spelare i ett lag skall representera klubben samt ha erlagt medlemsavgift till SBF för innevarande år. En spelare, som ej uppfyller dessa villkor, likställs med otillåten reserv – se egen rubrik Det är också önskvärt att varje lag har en mailadress.

I varje lag kan ett valfritt antal spelare deltaga, men man får bara vara sex spelare i varje match; man får som mest byta ut två spelare i halvtid. Detta bör man speciellt tänka på om man spelar halvlekarna med stort tidsintervall. Avvikelser betraktas som användande av otillåten reserv.

En spelare kan endast representera en klubb under ett och samma spelår. En spelare som under säsongen vill byta lag inom sin klubb kan endast göra detta till ett lag i en högre division - dock kan man inte spela i olika lag i en och samma omgång! Det betyder, att om en spelare "lånas" från ett lag som ska spela i en högre division vid ett senare tillfälle, så får han inte spela i den högre divisionen i samma omgång, troligen den första. I div 4 måste Dfb avgöra vilka matcher som hör till respektive omgång. Har man en gång spelat i en högre division får man inte spela i en lägre, oavsett vilken omgång det är i den lägre divisionen.

 

Spelform

Det nationella seriesystemet omfattar tre divisioner med en, fyra respektive sexton serier. Ronderna spelas över tre helger, normalt de sista i september, oktober och november.

Elitserien och div 2 omfattas av tolv lag, div 3 av tio. 24 brickor per match spelas. Dessa skall i Elitserien vara desamma för alla lag. I div 2 spelar man samma brickor inom varje grupp.

I div 4 och lägre beslutar Dfb om tävlingsform, dock 24 brickor/match.

 

Upp- och nedflyttning

Seriesegrarna i div 2 och 3 flyttas till närmast högre division. De fyra sista lagen i Elitserien flyttas ned till div 2. De fyra sista lagen i div 2 flyttas ned till div 3. De tre sista lagen i div 3 flyttas ned till div 4. Från div 4 flyttas 48 lag till trean, i proportion till deltagandet inom respektive distrikt. Distrikt med minst fyra lag garanteras en plats. Omkvotering sker om ett distrikt spelat med färre antal lag än som meddelats. Startavgifter återbetalas ej.

 

 

System, Alert och Stopp

Systemregler finns på SBFs på http://www.bridgefederation.se.

Stopp och Alert tillämpas i samtliga divisioner.

Nya alerteringsregler daterade 030701 enligt http://www.bridgefederation.se.

 

Arrangemang, speltid

Allmänt:

För Elitserien och div 2-3 utser TD (Tävlingskommitténs tävlingsdel) arrangörsklubbar som håller med lokal och antingen en licensierad ej spelande TL eller minst tre licensierade spelande TL samt en särskild, ej spelande spelledare. Denne spelledare är ansvarig för att eventuella protester sänds till LK med hjälp av aktuell TL.

Arrangörsklubben står för alla kostnader men har rätt att ta ut bordsavgift på 80 kr/lag och match. Klubb som vill arrangera någon omgång anmäler sitt intresse till kansliet.

Speltiden är 1 timme och 35 minuter per halvlek vid 24 brickors matcher.

 

Givar och imp-över-fältet (IAF)

Elitserien

I Elitserien skall gemensamma förduplicerade givar spelas även om aktuell spelomgång genomförs på skilda spelorter. TD, eller av TD delegerad, ansvarar för framtagning av givar i elektroniskt format samt att av arrangören utsedd kontaktperson erhåller dessa givar i rimlig tid före aktuell spelomgång. TD ansvarar för att delge kontaktpersonen information rörande sekretess och hantering av givsamlingar och brickor före och under spel. Arrangören skall efter avslutad match tillhandahålla givsamling i minst två exemplar per lag.

IAF kommer att beräknas efter respektive centralhelgs slut. TD tillhandahåller speciellt utformade protokoll för ändamålet. TL ansvarar för att dessa protokoll är korrekt ifyllda samt att efter genomförd centralhelg sända dem till TD för beräkning av IAF. IAF presenteras på Medlem på nätet senast en vecka efter genomförd centralhelg.

Division 2

Inom respektive division 2-grupp spelas gemensamma förduplicerade givar.

TD, eller av TD delegerad, ansvarar för framtagning av givar i elektroniskt format samt att av arrangören utsedd kontaktperson erhåller dessa givar i rimlig tid före aktuell spelomgång. TD ansvarar för att delge kontaktpersonen information rörande sekretess och hantering av givsamlingar och brickor före och under spel. Arrangören skall efter avslutad match

tillhandahålla givsamling i minst två exemplar per lag.

IAF för respektive division 2-grupp kommer att beräknas efter var och en av centralhelgernas slut. TD tillhandahåller speciellt utformade protokoll för ändamålet. TL ansvarar för att dessa protokoll är korrekt ifyllda samt att efter genomförd centralhelg sända dem till TD för beräkning av IAF. IAF presenteras på Medlem på nätet senast en vecka efter genomförd centralhelg.

 

Division 3

Arrangören rekommenderas av TD att ha gemensamma givar inom gruppen. Detta kan ske antingen genom att använda förduplicerade givar, i vilket fall arrangören noga skall ta del av information rörande sekretess och hantering av givsamlingar och brickor, eller genom duplicering vid borden.

Det står arrangören fritt att om man så vill ta fram IAF. TD tillhandahåller om arrangören så önskar speciellt utformade protokoll för ändamålet.

 

Resultatgivning och resultatrapportering

Det slutresultat, som meddelas i samband med avslutningen, är definitivt. Protester kan endast avse otillåtna reserver.

Arrangörsklubben skall omedelbart (senast klockan 18.00 sista speldagen i varje omgång) registrera resultaten på SBFs web med programmet Hjärter. Detaljerade anvisningar för denna on-line-registrering finns i de utskick som arrangörerna erhåller inför varje spelomgång.

 

Skyldigheter, försening m.m.

Klubbarna är skyldiga ställa upp lag på fastställd speltid. Dispens från detta kan sökas hos TD.

Ett försenat lag förlorar 1 VP per påbörjad femminutersperiod upp till 30 minuter. Längre behöver inte motståndarna vänta men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning utdöms av TD. Det kan bli fråga om att spela ett färre antal än 24 brickor. VP tas ändå fram ur omvandlingstabellen för 24 brickor.

TD avgör om force majeure föreligger. WO kan endast utdömas av TD.

 

Otillåten reserv

Det är distriktets skyldighet att kontrollera medlemskap.

Om en otillåten reserv deltagit gäller det uppnådda matchresultatet med följande korrigeringar:

1. Det felande laget bestraffas med 17 VP i avdrag till lägst 0.

2. Det andra laget behåller sitt resultat, dock lägst 17 VP som då ger 10-0 IMP.

3. Mästarpoäng delas ut efter uppnått resultat

Exempel: 21-9 till felande laget blir 4-17. IMP = minimum (4 ger 0-58 IMP).

Sista tidpunkt för protester mot otillåtna reserver utgår den 15 januari 2004 för Elitserien och div 2-3 och den 1 mars 2004 för div 4.

 

 

WO i lagmatcher

Om WO föreligger i en match (kan i Elitserien och div 2-3 endast utdömas av TD, i div 4 endast av Dfb) gäller följande efter skalan 25-0:

Det orsakade laget, A, får VP 0-25 med IMP = minimum, 0-88 imp

Det andra laget, B, får VP enligt det bästa av följande tre alternativ – avrunda alltid decimaler uppåt till närmaste heltal. Imp = minimum för aktuellt resultat.

1) Sitt snitt i övriga spelade matcher - beräknas efter seriens slut

2) 18 VP 15-0 imp

3) Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - beräknas efter seriens slut.

Inga mästarpoäng delas ut. WO utdöms bara i yttersta nödfall. Lagen anmodas att fullfölja seriespelet. Skulle ett lag lämna WO utgår bötesstraff: 300 kr för en match, 600 kr för två matcher och 1200 kr för en hel omgång (tre matcher). Lag som lämnar WO i tre matcher utesluts. Samtliga lagets resultat stryks, men mästarpoäng delas ut för de matcher som spelats.

Avhopp efter 1 juli räknas som WO i en match, efter 1 september som två matcher och efter 15 september som hel omgång.

 

Anmälan, avgifter

Lagen i Elitserien och div 2-3 behöver inte anmäla fortsatt deltagande. Dfb ska anmäla till SBF lag som flyttas upp från div 4. Av anmälan skall klart framgå klubb, lagnamn, kontaktmannens namn, adress, telefon och e-postadress. Anmälan skall vara SBF tillhanda senast den 15 februari 2004. Lag som vill spela i div 4 anmäler detta till respektive Dfb.

 

Avgifter per lag

Elitserien 2.500 kr *

Division 2 1.700 kr *

Division 3 1.050 kr *

Division 4 330 kr **

* Avgifterna skall vara erlagda 15 september 2003. Lag som ej betalt till första omgången påförs en straffavgift på 200 kr. Avgiftshöjningen är till för att täcka ökade resekostnader då fem spelare per lag (tidigare fyra) erhåller reseersättning.

** Avgifterna skall vara erlagda 1 december 2003. Eventuell avgift till Dfb kan tillkomma.

 

Reseersättning (Elitserien och div 2-3)

SBF ersätter havda resekostnader, dock högst avståndet från klubben till spelorten och för högst fem spelare. Ett lag kan bara få ersättning för ett färdsätt per omgång. Bilresor ersätts med 16 kr/mil och lag minus 100 kr. För att få ersättning vid annat färdsätt som tåg eller flyg måste laget i förväg kontakta SBF:s kansli. Varje reseersättning minskas med 100 kr/spelare vid annat färdsätt.

 

Priser, mästarpoäng

Serieseger ger SBF:s diplom till klubben.

 

Mästarpoäng (bekostas av SBF):

Division 1 12 gp/match

Division 2 6 gp/match

Division 3 32 sp/match

Division 4 20 sp/match.

Vinnarna i div 1 får 20% bonus. De två första lagen i division 3 får omvandla sina silverpoäng till guldpoäng. Rankingpoäng baseras dock på det inspelade antalet silverpoäng.

 

Trivsel och disciplin

Regler för trivsel-2000 gäller. Först utdelas en varning, sedan avdrag med 1 VP.

Bl.a. gäller att alkoholpåverkade spelare omedelbart skall förpassas från spellokalen och rapporteras till disciplinnämnden, samt att rökning inte är tillåten vid spelborden.

Under pågående halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas. Brott mot detta ger först en varning till laget, därefter -2 VP vid varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust på WO.

Det är inte tillåtet att ha påslagna mobiltelefoner i spellokalen under pågående spel. Spelare som av en eller annan orsak nödvändigtvis måste vara tillgänglig på mobiltelefon, skall inlämna densamma till TL för passning.

 

Bestraffning

Där det enligt lagboken ges bestraffning med IMP skall vid lagtävling gälla följande:

- 3 IMP ersätts med 1VP.

- 6 IMP ersätts med 2VP.

 

Omvandlingstabell IMP-VP (24 brickor)

VP

IMP

VP

IMP

15-15

0-3

23-7

40-45

16-14

4-9

24-6

46-51

17-13

10-14

25-5

52-57

18-12

15-19

25-4

58-64

19-11

20-24

25-3

65-71

20-10

25-29

25-2

72-79

21-9

30-34

25-1

80-87

22-8

35-39

25-0

88-